นักคอมภูธร


ครู   ค.ศ. 2 วิชา คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Master teacher คอมพิวเตอร์

หัวหน้างาน สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

เลขานุการ ศูนย์ ICT โรงเรียนในฝัน

Advertisements